Vyšetrenie očí a aplikácia šošoviek

Vyšetrenie očí môže byť vykonané očným lekárom v ordinácii alebo vyškoleným optometristom v niektorých optikách. Očné vyšetrenie musí predchádzať prvotnej aplikácii kontaktných šošoviek a každej ich reaplikácii. V prípade, že klient ešte nedosiahol vek 15 rokov, musí byť podľa platného zákona očné vyšetrenie vykonávané VÝHRADNE očným lekárom (oftalmológom).

Čo pri vyšetrení očakávať?

Ako prvý je vyšetrený celkový stav oka, stanovený typ očnej vady a jej stupeň. Pokiaľ vyšetrenie vykonáva optometrista v niektorej z optík a zistí, že klient trpí dedičným ochorením, alebo ochorením vyvolaným infekciou, oboznámi klienta s jeho stavom a odkáže ho k príslušnému očnému lekárovi. Optometrista nie je zo zákona kompetentný k liečbe akútnych ochorení (nemôže predpisovať lieky).

Stanovenie naturálneho vízu a refrakcie

zmeranie oka Pri vyšetrení je stanovený naturálny vízus po ktorom následuje zmeranie oka (refrakcie). K určeniu refrakcie slúži prístroj refraktometer. Zistená refrakcia je následne overená subjektívne pomocou optotypu a skúšobnej skrine, ktorá obsahuje sadu skúšobných skiel.

Pokiaľ je stanovená správna refrakcia, vyšetrí optometrista predný segment oka pomocou prístroja nazývaného štrbinová lampa. Pri použití tejto lampy sú vykonané aj niektoré doplnkové merania a vyšetrenia, ako je napríklad pachymetria (meranie hrúbky rohovky), meranie priemeru rohovky alebo otočenie horného viečka, kedy sa posudzuje stav tarzálnej spojovky.

Určenie miery slzivosti a zakrivenie rohovky

Súčasťou vyšetrenia je tiež test slzivosti tzv. Schirmerov test, behom ktorého je pod okraj dolného viečka vsunutý prúžok filtračného papieru. Podľa veľkosti nasiaknutej plochy je následne určená miera slzivosti. Tento test je veľmi dôležitý, pokiaľ je klient rozhodnutý nosiť kontaktné šošovky, pretože pri nedostatku sĺz šošovky osychajú a bývajú preto často zle znášané. V prípade nadmernej slzivosti naopak šošovka v oku nemá dostatočnú adhéziu a je nestabilná. Následuje vyšetrenie polomeru krivosti centrálnej časti rohovky pomocou prístroja nazvaného keratometer.

Proces aplikácie

Po prevedení potrebných vyšetrení vyberie očný špecialista vhodný typ kontaktných šošoviek (prizerá sa taktiež k nárokom a požiadavkám klienta) a vykoná spolu s klientom prvé nasadenie kontaktných šošoviek. Klient je zaučený v aplikácii a následnom vyberaní šošoviek a poučený, ako sa má o šošovky správne starať, ako ich čistiť a ako uchovávať v čase, keď ich má vybrané z oka. 

Služba aplikácie kontaktných šošoviek je spoplatnená. V cene je okrem vyšetrenia a preškolenia o starostlivosti o šošovky zahrnutý jeden pár kontaktných šošoviek aj s roztokom a púzdrom, ktoré klient obdrží.

Pozrite sa na podrobný návod k nasadeniu kontaktných šošoviek.

Komentáre

Pridať komentár